Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies serwisu internetowego StageUpdate.pl

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies (zwana dalej „Polityką”) określa zasady, na jakich Twoje dane są przetwarzane w serwisie internetowym dostępnym pod adresem https://stageupdate.pl (zwanym dalej „Serwisem”).

Administratorem Twoich danych osobowych, jak i właścicielem Serwisu jest Dominik Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Nie po oczach Dominik Kwiatkowski” z siedzibą w Gdańsku (80-531) przy ul. Suchej 39a/26, posiadającą numer NIP 7393823020 (zwana dalej „Administratorem”). Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych, natomiast we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w Serwisie, należy skontaktować się pod adresem kontakt@stageupdate.pl .

Polityka została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych. W każdym przypadku, gdy w Polityce jest mowa m.in. o „danych” lub „danych osobowych”, „przetwarzaniu”, czy „administratorze”, pojęcia te należy rozumieć w sposób, w który zostały zdefiniowane w RODO.

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Serwisu, każdy powinien zapoznać się z treścią Polityki.

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi zgłoszeń przyjmowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, który jest dostępny w Serwisie. Podstawą prawną tego celu przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Twoje dane mogą być także wykorzystywane m.in. w celach marketingowych lub też wysyłania newslettera, lecz dopiero po uzyskaniu Twojej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz na zasadach określonych w art. 7 RODO. Zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach określonym powyżej, możesz wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W uzasadnionych przypadkach, a szczególnie gdy korzystasz z Serwisu niezgodnie z jego regulaminem lub prawem, Administrator może przetwarzać Twoje dane w celu ochrony swoich praw i interesów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej sekcji Polityki.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Do realizacji celów przetwarzania określonych w Polityce, Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • Imię,
 • Adres e-mail,
 • Wszelkie inne informacje, stanowiące dane osobowe, które wskażesz w temacie lub treści swojej wiadomości kierowanej do Administratora.

Źródło i odbiorcy danych osobowych

Twoje dane pozyskujemy wyłącznie od Ciebie i zastrzegamy sobie możliwość ich udostępnienia lub powierzenia podmiotom współpracującym z Administratorem. Może to nastąpić wyłącznie w celu wsparcia realizacji świadczeń, które przysługują Ci od Administratora lub też obrony praw i interesów Administratora.

Ochrona i retencja danych osobowych

Zabezpieczamy komunikację pomiędzy Twoim urządzeniem, a środowiskiem IT Administratora poprzez szyfrowanie połączenia z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Środowisko IT Administratora jest odpowiednio zabezpieczone przed ryzykiem przejęcia przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności przed atakami hakerskimi.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, przy czym maksymalny okres przechowywania Twoich danych wynosi 6 lat. Wyjątkiem są sytuacje, w których obowiązujące przepisy prawa wymagają od Administratora ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania.

Administrator przetwarza Twoje dane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, na gruncie RODO przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych na gruncie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych na gruncie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych na gruncie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych na gruncie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych na gruncie art. 20 RODO
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na gruncie art. 21 RODO,
 • prawo do wycofania zgodny na przetwarzanie danych – jeżeli zgoda została udzielona i Administrator przetwarza dane w oparciu o tę podstawę – na gruncie art. 7 ust. 3 RODO.

Aby skorzystać z tych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu kontakt@stageupdate.pl

Prócz powyższych uprawnień, w przypadku uznania, że Administrator przetwarza Twoje dane niezgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2 (tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl; https://uodo.gov.pl/).

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. na komputerze), zawierające informacje niezbędne do tego, aby strona internetowa, która je stworzyła, została wyświetlona poprawnie i dostosowana do preferencji użytkownika. Pliki cookies mogą być odczytane wyłącznie przez stronę internetową, która je utworzyła i są bezpieczne dla urządzenia, w którym zostały zapisane. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Instrukcje usuwania plików cookies są różne, a ich treść jest uzależniona od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki internetowej oraz jej ustawień.

Serwis wykorzystuje jedynie techniczne oraz analityczne pliki cookies, które nie wymagają przetwarzania Twoich danych osobowych i tym samym nie umożliwiają Administratorowi identyfikacji użytkownika.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do działania Serwisu. Administrator korzysta z nich w następujących celach:

 • optymalizowanie treści wyświetlanych w Serwisie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z Serwisu,
 • poprawne konfigurowanie funkcji Serwisu,
 • utrzymywanie sesji transakcyjnej w Serwisie

Z kolei analityczne pliki cookies pozwalają nam ulepszać i rozwijać Serwis. Administrator korzysta z nich w następujących celach:

 • dostosowywanie zawartości Serwisu do preferencji każdego użytkownika,
 • analizowanie zachowań użytkowników Serwisu,
 • prowadzenie statystyk odwiedzin użytkowników Serwisu.

W czasie każdej wizyty w Serwisie automatycznie zbierane są następujące dane dotyczące wizyty:

 • Rodzaj urządzenia
 • Wiek
 • Płeć
 • Region sesji ograniczony do miejscowości prowidera

W Serwisie funkcjonują zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookies. Sesyjne pliki cookies ulegają skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej. Z kolei trwałe pliki cookiespozostają na urządzeniu (np. na komputerze) przez określony czas, wskazany w parametrach danego pliku lub do czasu ich manualnego usunięcia.

W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce dostępnej na swoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się przykładowe opcje edycji ustawień plików cookies w popularnych przeglądarkach (pod ich nazwami znajdują się hiperlinki do instrukcji zarządzania ustawieniami przeglądarki):

Administrator zastrzega jednak, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić niektóre funkcje serwisu, a w konsekwencji uniemożliwić poprawne działanie Serwisu.